Privacyverklaring Young & Fair

Young & Fair verwerkt persoonsgegevens van haar leden om uitvoering te geven aan haar taken als stichting Hiervoor volgt zij de Algemene Verordening Gegevensbescherming; de wetgeving over het beschermen van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Young & Fair verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Adresgegevens

– Geboortedatum

– Telefoonnummer

– Betaalrekening/IBAN nummer

– Handtekening

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@youngandfair.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gebruik van persoonsgegevens

Enkele aangewezen leden van Young & Fair hebben toegang tot de persoonsgegevens van de leden. Tot welke persoonsgegeven zij toegang hebben en wat zij mogen doen met de gegevens is beperkt tot datgene wat ze nodig hebben om hun functie binnen onze stichting te vervullen. Dit is geregeld via autorisaties binnen onze website. Persoonsgegevens worden door Young & Fair gebruikt om:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Vast te leggen wie aan de organisatie van een gastles of festival deelneemt

– Financiële verplichtingen af te handelen

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Stichting Young & Fair bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 12 maanden na het laatste contact worden alle gegevens definitief verwijderd. Wanneer een contactpersoon aangeeft dat deze in de toekomst benaderd zou mogen worden voor mogelijke samenwerkingen, zullen de benodigde gegevens worden bewaard in de contactbeheerpagina. Bij verzoek tot uitschrijving zullen deze gegevens verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Young & Fair verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Young & Fair blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Foto’s

Tijdens evenementen worden regelmatig door ons foto’s gemaakt. Bij het inschrijven wordt gevraagd om akkoord te gaan met de bepalingen uit deze privacyverklaring. Daarmee wordt toestemming gegeven om foto’s te plaatsen op Facebook, Instagram, de nieuwsbrief en de website van Young & Fair. Het is altijd mogelijk om de gegeven toestemming ten aanzien van foto’s in te trekken door dit per mail aan te geven: info@youngandfair.nl. De foto of foto’s worden dan verwijderd.

Gegevens inzien of aanpassen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Young & Fair en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@youngandfair.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Vragen, opmerkingen of feedback?

Wij zijn een jonge organisatie die continu onderhevig is aan verandering. Wij passen ons aan veranderingen aan en denken vooruit. Heb je vragen, opmerkingen of feedback met betrekking tot de privacy statement, dan horen wij het graag! Neem dan contact op met voorzitter@youngandfair.nl.

Waar kan je met klachten terecht?

Het kan zijn dat je, ondanks de zorgvuldige aanpak van Young & Fair, een klacht hebt over de wijze waarop de persoonsgegevens verwerkt worden. Je kan dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.n